آیین‌نامه‌ها و مقررات
  منشور همکاری کارکنان و دبیران محترم  
اکنون که با عنایات حضرت حق جل و علا توفیق آن را یافته ایم که در جمع با کفایت کارکنان مجتمع آموزشی جعفری اسلامی شرف خدمت به مستعدترین فرزندان این آب و خاک را بیابیم ، برآنیم که کمر همت بسته و در غایت وسع خویش سعی در شناخت استعدادهای نونهالان نموده و با عنایت به تفاوتهای فردی هر یک را در نیل به کمال مطلوب و ماموریت مختص حیات وی یاری نماییم . بکوشیم تا فرزندانمان علاوه بر خودشکوفایی علمی ، هنری و اخلاقی ، جامعه پذیر بوده و در مقابل خداوند ، خود و دیگران مسئولیت پذیر باشند . بدانیم همه مسافر یک کشتی هستیم و دربرابر سلامت یکدیگر مسئولیم . رسیدن به ساحل امن مستلزم تلاش همه ماست پس در اعتلای هم بکوشیم و نسبت به هم بی تفاوت نبوده و غمخوار هم باشیم . نوجوانان را به زیب مهارتهای زندگی آراسته و به خصال محمود انسانی فرصت رشد دهیم تا دانش آموزانمان یده واحده گردند. بکوشیم ایشان را به سمتی هدایت نماییم که نسبت به هم بی تفاوت نبوده و دید نقاد و تفکر خلاق داشته باشند ، به توان خود ایمان داشته باشند و تغییر و تحول را ممکن بدانند. در این راستا می کوشیم تا با مخاطب شناسی ، نیازهای نونهالان را شناخته و بدان به فراخورضرورت پاسخ مناسب دهیم . با یاری جستن از تکنیکهای مختلف و روشهای نوین و بازآموزیهای لازم بار تدریس را تنها به دوش نمی کشیم و با مجال خلاقیت و نوآوری ایشان را در تدوین محتوا به کمک گرفته و با ارائه مستقیم مطالب  آنان را از لذت کشف محروم نمی داریم .

برآنیم که سازمان آموزشی خود را سازمانی یادگیرنده نماییم ، از فناوریهای جدید در تدریس مدد جسته و با پیشرفتهای علمی جهانی آشنا شویم و در موقع مقتضی آن را به کار گیریم . جهانی بیندیشیم و منطقه ای عمل کنیم و بکوشیم فرایند جهانی شدن منجر به هضم هویت ملی و دینیمان نشود بلکه فرصتی برای ارائه ارزشها و آرمانهایمان در سطح دنیا باشد و با بهره گیری از تجارب جهانی در اعتلای خویش بکوشیم . در تکمیل دانش خود بکوشیم و با هماهنگی با هم از برنامه پیروی کنیم و باور کنیم که مسئولیت نهایی یادگیری با فراگیر است و ما تنها تسهیل کننده آنیم . تاکید را از تدریس به یادگیری منتقل نماییم .

زمانی سواد تنها دانستن خواندن ، نوشتن و محاسبه کردن بود . امروزه برخورداری از سواد رایانه ای ، تسلط به تکنولوژیهای ارتباطی و زبان خارجی سواد محسوب می شود . پس در ارتقای سواد علمی خود و دانش آموزان با استفاده از پژوهش بکوشیم و فرزندان را به استفاده از منابع متعدد یادگیری سوق دهیم نه اینکه محصور در کتاب و معلم باشند . بال پرواز آنها را نشکنیم و بگذاریم تا منتهای توان خویش پیش روند . در تدریس و تکلیف علائق ایشان را مد نظر قرار دهیم .

 

مسئولیت‌های معلمان

1-  برخورداري از صلاحيت آموزشي . تربيتي ، جسمي ، روحي و رواني معلمان اين مجتمع بحمدالله  از سلامت جسمي ، روحي و رواني ، حرفه اي و مهارتي تدريس در رشته مربوطه برخوردارمي باشند. و از آنجا كه برخورداري از صلاحيت هاي فوق الذكر نسبي است مجتمع آموزشي جعفري اسلاميموظف است نسبت به تدوين استاندارهاو ارتقاي مداوم صلاحيت ها اقدام نمايد. به همين منظور مجازاست براي تضمين همكاري معلمان با اين رويكرد گواهينامه صلاحيت معلمي را در پايان هر سال يكبار براي ادامه كارمعلمان صادر نمايد.

2ـ انجام وظايف مربوط به ماموريت هاي معلمي د رچارچوب نظام پرورشي و آموزشي كشور ماموريت ها و رسالت هاي مجتمع آموزشي جعفري اسلامي معلم درچارچوب قوانين موضوعه تدوين وابلاغ ميگردد تا معلم بتواند دركلاس درس و مدرسه وظايف خود را مورد شناسايي و اقدام قراردهد و متعاقباً مجتمع آموزشي جعفري اسلامياختيارات و امكانات لازم را براي اجراي وظايف فوق تدارك نمايد.

3ـ حضور به موقع،‌ مستمر و فعال دركلاس درس و انجام آموزش با آمادگي قبلي تعهد اخلاقي براي حضور مستمر و به موقع معلم ، در كلاس درس و آموزش از اهميت تربيتي ويژه اي برخوردار است براين اساس او بايد با آمادگي كامل حرفه اي و روحي و رواني مورد نياز در اجراي فرايندآموزش حضور داشته باشد.  مجتمع آموزشي جعفري اسلامي به منظور تامين حقوق دانش آموزان براين مهم نظارت ويژه اي رامبذول مي نمايد. مسووليت مشترك مجتمع و معلم حكم مي‌نمايد كه تمامي امكانات لازم براي تحقق اين امر فراهم گردد.

4ـ ارز شيابي ازدانش آموزان براساس برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش با استانداردهاي قابل قبول و ملحوظ داشتن آموخته هاي واقعي آنها در پايان سال ودوره تحصيلي به انجام رسيده و نتايج آن به موقع اعلام گردد.

5ـ تلاش براي ارائه فعاليت قابل قبول در كلاس ومدرسه با رعايت استانداردهاي تعيين شده معلم بايد براي دستيابي به شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و تربيتي دركلاس درس و مدرسه تلاش نمايد. هماهنگي وهمسويي فعاليتها و تلاشهاي معلم و اوليا دانش آموزان مي تواند ضمن كاهش تعارضات درهنجارهاي دآنش آموز زمينه اثربخش و تلاشها و فعاليتهاي هر دو شود .

6ـ با شركت دردوره هاي آموزش ضمن خدمت و ا رتقاي تخصصي خويش با استفاده از آخرين شيوه ها و كاربست ها به بهره مندي مستمر از آموزش هاي ضروري درطول دوران خدمت می پردازد . معلمان بايد با حضور فعال و مستمر خويش درآموزشهاي مربوط زمينه كارآمدي ، بهينه سازي و اثربخشي خويش را فراهم نمايند. مجتمع آموزشي جعفري اسلامي نيز موظف است ضمن طراحي نظام آموزش ضمن خدمت معلمان به تناسب موفقيت معلمان دراين آموزشها واثربخشي آنها ،‌امتيازاتي را براي آنان پيش بيني نمايد.

7ـ استفاده از هنر ، فنون و روشهاي اثر بخش براي ا نتقال مفاهيم آموزشي و تربيتي تدريس ، مهارت و هنري است كه با آشنايي و تسلط بر روش ها و شيوه هاي مختلف تدريس امكان پذير مي شود. انتقال مفاهيم به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نياز آموزش و پرورش باشد ، شيوه انديشيدن و تفكر و نقد علمي انديشيدن رامعلمان بايد به دانش آموزان بياموزند واين ا مر به تناسب ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري دانش آموزان با استفاده ازآخرين يافته هاي علمي در اين زمينه ممكن مي باشد معلمان موظف مي باشند دردستيابي به اين امر تلاش نمايند.

8ـ انجام فعاليتهاي تكميلي آموزشي و تربيتي در غير ساعات تدريس درمدرسه با دريافت مزاياي مربوط

9ـ حفظ ورعايت همه جانبه حقوق دانش آموزان و اولياء آنها جلب اعتماد و اطمينان دانش آموز، برقراري ارتباط تنگاتنگ و دوستانه ، درك متقابل و تعامل مثبت با اونقش تعيين كننده اي را دريادگيري و آموزش دارد . بدون ترديد اهداف آموزشي و تربيتي زماني محقق خواهد شود كه دانش آموز بتواند رفتار معلم را الگوي خويش قراردهد رعايت حقوق دانش آموز در آمر آموزش ، تدريس ،‌ارزشيابي و فضاي كلاس و مدرسه از اهم وظايف و مسوولتهاي معلم است مجتمع آموزشي جعفري اسلامي موظف است ضمن تدوين حقوق دانش آموز و مسووليت معلم دربرابر او تمهيدات لازم را براي تامين اين حقوق وايفاي مسووليت مربوط فراهم نمايد.

10- مشاركت فعال در تمامي فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدرسه از طريق همكاري نزديك بامدير، كاركنان و اولياي دانش آموزان هماهنگي و همسويي عناصر موثر در آموزش و مشاركت همه جانبه آنان مي تواند بهره وري از ظرفيت هاي موجود را به حداكثر برساند ظرافت و پيچيدگي مسائل آموزشي و تربيتي و تحول و توسعه دامنه علوم و روشهاي علمي و اداره مطلوب مدرسه ايجاب مي نمايد تا معلم به عنوان عنصر اصلي وتعيين كننده درهمكاري صميمانه ونزديك با ديگر عناصر آموزشي براي تحقق اهداف آموزش و پرورش تلاش نمايد.

11ـ همكاري با خانواده ومسوولين مدرسه درحل معضلات دانش آموزان وجود ناهنجاريهاي رفتاري، فرهنگي و معضلات آموزشي موردي همكاري و تعامل نزديك اولياء و مسوولين مدرسه را ضروري مي سازد.

دراين جهت مجتمع آموزشي جعفري اسلامي راهكارهاي تحقق اين مهم را پيش بيني نموده ومعلمان نيز انتظار دارد همكاري نزديك و صميمانه دراين زمينه داشته باشند.

12ـ حفظ آراستگي ظاهري و رعايت مناسبات و هنجارهاي اخلاقي و ا سلامي درتعامل با دانش آموز رعايت هنجارهاي اخلاقي و اسلامي ،‌آراستگي ظاهري و پوشش مناسب ، به دليل نقش يا الگوسازي معلم از يك طرف و ايجاد بهداشت روحي و رواني در دانش آموزان از طرف ديگر از اهم وظايف معلم است بي توجهي به اين امر مي تواند به رفتار آينده دانش آموز آسيب برساند.

13ـ تلاش صادقانه براي تقويت قدرت تفكر و عقلانيت رفتاري در دانش‌آموزان، محور همه تلاشها و فعاليتهاي آموزشي و تربيتي بايستي تقويت روح تفكر و انديشيدن دردانش آموزان باشد انتقال مفاهيم ذهني و منتزع از واقعيتها نمي تواند از اهداف نظام آموزشي باشد معلم بايد شيوه تفكر ، انديشيدن و روح پژوهشگري ا نتقاد ، خلاقيت و نوآوري را دردانش آموزان تقويت نمايد.

14ـ مقيد شدن اظهار نظرها و داوريها به توانمنديهاي تخصصي وعدم اظهار نظر در زمينه هايي كه مطالعه و آگاهي كافي وجود ندارد و احتراز از بدآموزي ، آموزه هاي غير دقيق و نامطمئن ورود به حوزه هاي مختلف علمي ،‌با توجه به رشد روز افزون علوم ومعارف امري بسيار مشكل و درحدي ناممكن مي باشد معلم در حوزه تخصصي خويش بايد برمباحث و آموزه هاي مربوط آگاهي و تسلط كافي داشته باشد بدون ترديد معلم نبايد در زمينه‌هايي كه توان علمي كافي را ندارد اظهار نظر نمايد همچنين او موظف است از آموزه‌هاي نامطمئن و غيردقيق پرهيز نمايد.
 
     
نقشه سایت