امور فرهنگی و هنری
  کلاس اخلاق و آداب زندگی  
 

لقد کان فی رسول الله اسوةً حسناً

بنابر ضرورت تذکر و حاکمیت فضای معنوی بیشتر و مداوم در فضای آموزشی و دانش آموزان ، کلاس های اخلاق در روزهای یکشنبه از ساعت 7 الی 7:30 توسط اساتید اخلاق اجرا می گردد.

جهت جلب توجه بیشتر دانش آموزان و میزان تأثیرگذاری از سخنان گوینده ، سؤالاتی از متن سخنرانی به مسابقه گذاشته می شود که به دانش آموزان فعال تر و منتخب ، جوایزی اهدا می شود.

     
نقشه سایت