امور فرهنگی و هنری
  سرود  
گروه سرودهای ملی و مذهبی از بین دانش آموزان مستعد تشکیل می گردد تا پس از تمرینات ، که از آغاز سال تحصیلی آغاز می شود ، در مسابقات ، مناسبت ها و جلسات اجرا نمایند.
     
نقشه سایت