تشکل‌های دانش آموزی
  کارگروه پرورشی  
دانش آموزان در دوره دوم در مرحله‌ای از رشد به سر می برند که لازم است در انجام امور فردی خود و امور اجتماعی – فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند.
 

برای دستیابی به این ضرورت ، کارگروه پرورشی فعال در قالب کمیته ای فرهنگی ، ادبی ، اجرایی و پشتیبانی برای انجام برنامه های هفتگی و مناسبت ها تشکیل می گردد. (مانند گروه کتابخانه ، یاوران نماز ، IT  ، گروه صبحگاه و ...)

     
نقشه سایت