تشکل‌های دانش آموزی
  شورای دانش آموزی  
یکی از برنامه های اساسی در جریان فعالیت های پرورشی ، تشکیل شورای دانش آموزی بر اساس انتخاب و رأی خود دانش آموزان می باشد که در قالب کمیته های تعریف شده سازمانی مانند کمیته ورزشی ، بهداشتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، دینی ، علمی و ... تحت نظارت معاون پرورشی به فعالیت می پردازد.
 

جلسات هفتگی و تصمیمات آنان در جلسات ، موضوع فعالیت های آنان بوده و دبیرستان جعفری اسلامی در همین راستا اقدام می نماید.