تشکل‌های دانش آموزی
  مدیریاران جوان  
دانش آموزان آینده سازان و مدیران آینده جامعه و کشور هستند و آنان در مقطع دبیرستان آمادگی پیدا می کنند که مسئولیت های آینده را تمرین و تجربه نمایند . لذا در راستای این هدف ، دبیرستان جعفری اسلامی سرفصلی را با نام گروه "مدیر‌یاران جوان" معرفی می نماید تا در مقاطعی از سال تحصیلی دانش آموزان فرصت تمرین و مسئولیت های مختلف را در بخش های تصمیم گیری و اجرا در دبیرستان را در اختیار گیرند.