معرفی معاون پژوهشی  
معرفی و وظایف و ...
   
  اخبار/مقالات  
ده روش از بهترین روشها به منظور مهار قدرت سوال

" هوش فرد را با پاسخ هایش می سنجند و خردش را با پرسش هایش." نقیب محفوظ (برنده جایزه نوبل(


طوفان فکری یا یورش فکری(Brainstorming)

یک تکنیک خلاقیت فردی یا گروهی است که در طی آن، با جمع آوری فهرستی از ایده‌ها که خودبه‌خود توسط اعضا تولید می‌شود، برای رسیدن به یک جمع‌بندی در مورد یک مسأله تلاش می‌شود.


پژوهش و انواع آن
پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است.