1. مشاوره حضوری
روزهای دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 14 الی 16 
 
 
2. راهنمایی تلفنی
روزهای دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 16 الی 16:30