انتخاب پایه ها
   
لیست فیلم های آموزشی پایه یازدهم به تفکیک درس 
دانش آموزان عزیز،  برای دیدن فیلم‌ها روی عنوان مربوطه کلیک نمایند.
   
  درس آمار و احتمالات - استاد تباره  
   
  ادبیات - مدرس :‌ استاد موسوی  
   
  دین و زندگی - مدرس :‌ استاد میرزائی  
   
  زیان انگلیسی - مدرس :‌ استاد افشارزاده  
   
  زیست - مدرس :‌ استاد اقدم  
   
  زمین شناسی - مدرس :‌ استاد اقدم  
   
  تاریخ معاصر - مدرس :‌ استاد ابوحمزه   
   
  فیزیک - مدرس : استاد مجوزی  
 

 

   
  شیمی - مدرس : استاد باقری  
   
  هندسه - مدرس :‌ استاد تباره  
   
  ریاضی - مدرس :‌ استاد نوراللهی  

ریاضی ۲  پایه یازدهم فصل چهارم مثلثات جلسه اول

ریاضی ۲  پایه یازدهم فصل چهارم مثلثات جلسه دوم

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل چهارم/ مثلثات / هفته ششم /  قسمت اول

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل چهارم/ مثلثات / هفته ششم /  قسمت دوم

ریاضی ۲  پایه یازدهم فصل چهارم مثلثات  هفته ششم  جلسه سوم ۱

ریاضی ۲  پایه یازدهم فصل چهارم مثلثات  هفته ششم  جلسه سوم ۲

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / سری اول / قسمت اول

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / سری اول / قسمت دوم

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / سری اول / قسمت سوم

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / جلسه دوم ۱

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / جلسه دوم ۲

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / قسمت اول

ریاضی ۲ / پایه یازدهم/ فصل پنجم/ تابع نمایی و لگاریتم / هفته هفتم / قسمت دوم

ریاضی تجربی پایه یازدهم فصل هفتم جلسه اول 1

ریاضی تجربی پایه یازدهم فصل هفتم جلسه اول ۲

ریاضی تجربی/ پایه یازدهم/ فصل هفتم( آمار و احتمال)/جلسه دوم ۱

ریاضی تجربی/ پایه یازدهم/ فصل هفتم( آمار و احتمال)/جلسه دوم ۲

ریاضی تجربی/ پایه یازدهم/ فصل هفتم( آمار و احتمال)/جلسه سوم ۱

ریاضی تجربی/ پایه یازدهم/ فصل هفتم( آمار و احتمال)/جلسه سوم ۲

 

   
  حسابان - مدرس :‌ استاد نوراللهی  

حسابان پایه یازدهم فصل سوم  تابع نمایی و لگاریتم جلسه اول

حسابان پایه یازدهم فصل سوم  تابع نمایی و لگاریتم جلسه دوم

حسابان / پایه یازدهم/ فصل سوم / تابع نمایی و لگاریتم / هفته ششم / قسمت اول

حسابان / پایه یازدهم/ فصل سوم / تابع نمایی و لگاریتم / هفته ششم / قسمت دوم

حسابان  پایه یازدهم فصل سوم  تابع نمایی و لگاریتم  هفته ششم  جلسه سوم 1

حسابان  پایه یازدهم فصل سوم  تابع نمایی و لگاریتم  هفته ششم  جلسه سوم 2

حسابان / پایه یازدهم/ فصل چهارم / مثلثات / قسمت اول

حسابان / پایه یازدهم/ فصل چهارم / مثلثات / قسمت دوم

حسابان / پایه یازدهم/ فصل چهارم / مثلثات / هفته هفتم / جلسه دوم ۱

حسابان / پایه یازدهم/ فصل چهارم / مثلثات / هفته هفتم / جلسه دوم  ۲

حسابان / پایه یازدهم/ فصل چهارم / مثلثات / هفته هفتم / جلسه سوم

حسابان / پایه یازدهم/ فصل پنجم / حد و پیوستگی / هفته هشتم / جلسه اول ۱

حسابان / پایه یازدهم/ فصل پنجم / حد و پیوستگی / هفته هشتم / جلسه اول ۲

حسابان  پایه یازدهم فصل پنجم  حد و پیوستگی  هفته هشتم  جلسه دوم ۱

حسابان  پایه یازدهم فصل پنجم  حد و پیوستگی  هفته هشتم  جلسه دوم ۲

حسابان  پایه یازدهم فصل پنجم  حد و پیوستگی  هفته هشتم  جلسه سوم ۱

 حسابان  پایه یازدهم فصل پنجم  حد و پیوستگی  هفته هشتم  جلسه سوم ۲

   
  عربی - مدرس :‌ استاد طبیعت شناس