اولیاء مدرسه
  کادر اداری و اجرایی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  کادر اداری و اجرایی  

 

کادر اجرای و اداری دبیرستان جعفری اسلامی  دوره دوم - سال 1400-1399

 

 

حسين جهاني

رئيس مجتمع و مديريت دبیرستان

35 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

سيد مجتبي خردمند

معاون مالي و اداري

38 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

عبدالحسین کریما

معاون پرورشی

13 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

حسن وفادار مرادی
مسئول روابط عمومی
35 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

مصطفی گل‌محمدی

معاون آموزشی - مشاور پایه 11و 12

9 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

 

سجاد ابوحمزه
معاون انضباطی و مشاور پایه دهم
8 سال سابقه آموزشی و پرورشی

 

 

محمد علی رمضانی

معاون اداری و مسئول تایپ و تکثیر

14سال سابقه آموزشی و پروشی

 

 

امیر سلیمانی
معاون فناوری
14 سال سابقه آموزشی و پرورشی